Adriana van den Berg-van Bart (VVD).
Adriana van den Berg-van Bart (VVD).

Wat is uw standpunt over de fusie met Naarden en Muiden? En hoe denkt u over over zorg en welzijn?

Fusie
In 2012 werd duidelijk dat het ministerie van BZK aanstuurde op het samengaan van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Oud-minister Winsemius kwam begin 2013 met een rapport van aanbevelingen waarin de VVD Bussum goede mogelijkheden benoemd zag. De provincie Noord-Holland heeft vervolgens aangegeven een voorkeur te hebben voor een samengaan van Bussum, Naarden en Muiden. De VVD Bussum staat in principe positief tegenover dit voorstel, maar wil ook graag alternatieven bekijken, zoals Huizen bij een fusie betrekken. De kwaliteit van dienstverlening aan inwoners is ook na de fusie voor de VVD een belangrijk speerpunt. De VVD Bussum vindt dat de Muidense problemen niet afgewenteld mogen worden op de Bussumers als inwoners van de nieuw te vormen gemeente. Door de voorstellen en stellingname van provincie en Rijk is het inmiddels duidelijk dat zelfstandig blijven geen realistische optie meer is.

Zorg
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daar waar de gemeente dit kan ondersteunen moet zij die zelfstandigheid stimuleren. Zorg en wonen dienen hierbij als aparte zaken benaderd te worden. Uitgangspunt is dat zorg wordt georganiseerd rondom het wonen, waarbij dan de zorgaanbieder te gast is bij de cliënt. De cliënt bepaalt! Niet de zorgaanbieder!
Door veel taken op het gebied van zorg en welzijn te laten uitvoeren door de gemeente, die dicht bij de inwoners staat, is beter maatwerk mogelijk. Uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van wat men kan en niet van wat men niet kan. Doelstelling is dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Welzijn is de voor iedereen unieke balans tussen gezondheid, sociale relaties, carrière, inkomen en zingeving. Daarom is de VVD van mening dat in Bussum maatwerk geleverd moet worden, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen.