Foto: ©Bastiaan Miché

Spannend jaar voor Gooise politiek bij keuzes maken voor sterke regio

  Politiek

BUSSUM - De Gooise politiek staat dit jaar voor een aantal belangrijke keuzes als het gaat om natuur, wonen, mobiliteit en werkgelegenheid. Een goede samenwerking daarbij is cruciaal.

Behoud en versterking van de natuur, voldoende werkgelegenheid creëren, goed bereikbaar blijven en voldoende woningen realiseren. Allemaal uitdagingen die de raadsleden de komende periode op hun bordje krijgen. "Met de regionale opgaven die voorliggen is tijdig onderling afstemmen cruciaal", stellen regiovoorzitter (en burgemeester van Hilversum) Pieter Broertjes en algemeen directeur Igor Meuwese van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Elkaar vertrouwen was voor de Gooise gemeenten de voorbije jaren nog weleens een uitdaging. De mislukte gemeentelijke herindeling is daarvan het meest recente voorbeeld. Maar om 't Gooi en de Vechtstreek vitaal, bereikbaar en een beetje leuk te houden en de dalende trend als het gaat om werkgelegenheid te doen keren, kunnen de verschillende gemeenteraden niet meer alleen binnen de eigen gemeentegrenzen kijken.

Met elkaar samenwerken - en elkaar wat gunnen - is een must. Broertjes en Meuwese hebben alle vertrouwen in een goede afloop, een rondje langs de verschillende gemeenteraden in deze regio is hen goed bevallen. Maar 'spannend als het gaat om keuzes maken wordt het wel', geeft Meuwese toe. Broertjes vult aan: "De verdeling van de schaarse ruimte is moeilijk en de verschillende ambities zijn niet altijd verenigbaar."

Gezamenlijke koers
Hoewel de Gooise gemeente er dus niet is gekomen, is er bij nagenoeg alle gemeenten het besef dat de optie 'iedere gemeente voor zich' eigenlijk geen optie is. Het is van belang om als gemeenteraden en regiobestuur een gezamenlijke koers naar 2040 uit te zetten. In 2020 wordt gewerkt aan een gezamenlijk koersdocument. 

En hoewel de uitdagingen gelden voor de gehele Gooi en Vechtstreek, staat de lokale autonomie bij niemand ter discussie. De gemeenteraden hebben en houden het laatste woord. "De lokale kaderstellende en controlerende rol van de raad staat in de gesprekken voorop", aldus Meuwese. "De gemeenteraad heeft daarvoor ook de juiste wettelijke instrumenten."

Regiopodia
Overigens is er het afgelopen jaar in positieve zin al wel veel veranderd. Zo kwamen de bij elkaar 162 Gooise gemeenteraadsleden uit deze regio al bijeen tijdens de zogenaamde Regiopodia, is de zogenaamde Regionale Samenwerkingsagenda voor het gehele gebied vastgesteld en de versterking op het sociaal domein geagendeerd. "We hebben elkaar leren kennen", aldus Meuwese, die natuurlijk wel beseft dat iedere gemeenteraad nog zijn eigen wensen heeft. Maar, vervolgt hij, "de beelden die er waren ten opzichte van elkaar zijn veranderd." En, meent Broertjes, "het is ook in ieders eigenbelang om samen vorm te geven aan het gehele gebied."

Desondanks - klonk de interne kritiek - waren de verschillende bijeenkomsten van vorig jaar nog te vrijblijvend. Het is nu tijd om echt keuzes te maken en goed kijken waar meer- en minderheden zijn. Het 'wat' staat nu vast, nu is het tijd om te kijken naar het 'hoe'. 'Richting geven', is de opdracht. Waar wil dit gehele gebied staan in 2040? De betrokkenen zullen in hun agenda bij vrijdag 6 maart een groot uitroepteken hebben geplaatst. Onder de titel 'Samenspraak tussen gemeenteraden' is die dag een werkconferentie die kan worden gezien als eerste experiment in het kader van de bestuurlijke vernieuwing.

Woningbehoefte
Eén van de vragen die de komende tijd voorbij zal komen, is in hoeverre de regio kan bijdragen aan de enorme woningbehoefte die er is. Het plan voor 10.000 nieuwe woningen dat Hilversum bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft aangeboden, is toch met de nodige verbazing ontvangen bij sommige buurgemeenten. Broertjes geeft aan dat het er ook minder kunnen zijn - 7.000 bijvoorbeeld - maar stelt dat er binnenstedelijk toch echt woningen moeten komen.

Het plan van Hilversum sluit plannen van andere gemeenten ook niet uit. Het biedt ze wel een kans om aan te haken of om juist de focus op andere belangrijke zaken te leggen, zoals natuur of recreatieve voorzieningen. Als het dan gaat over de hoogte van die woningen - vanuit politiek Gooise Meren klonk namelijk al de vrees voor van veraf zichtbare hoge flats in Hilversum-Noord - stelt Broertjes hen gerust. "Daar gaan we onze buren niet mee belasten, maar onze inwoners mee bedienen."

Bereikbaarheid
Andere grote uitdaging is de bereikbaarheid van de regio. Dat is immers een belangrijke voorwaarde om bedrijven naar 't Gooi te lokken. Maar dat mag uiteraard niet te koste gaan van de natuur. "Het landschap is een belangrijke voorwaarde voor het woon-, leef- en werkmilieu en heeft potentie", aldus Broertjes, "maar staat tegelijkertijd onder druk door de verstedelijking en klimaatverandering."

Nu lijkt 2040 nog heel ver weg, maar juist daarom moeten er nu al keuze worden gemaakt. Anders is het te laat en, aldus Meuwese 'als wij het niet doen, doen anderen - zoals het rijk of de provincie - het'. Broertjes: "Het is nu al lastig om aan een woning te komen. Als we niks doen wordt dat voor onze kinderen nog veel lastiger."

Meer berichten