De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten er voor staan als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Eenmaal per jaar, in Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht, worden de beoordelingen per gemeente kenbaar gemaakt. 

Voor het begin van elk kalenderjaar beslist de provincie op grond van deze beoordelingen of de gemeente onder het preventief financieel toezicht moet komen. Zij kunnen hiertoe overgaan als zij vinden dat het structurele en reële evenwicht op de begroting ontbreekt en ook niet op korte termijn zal worden hersteld. Of als de termijnen van inzenden van de begroting of jaarrekening worden overschre...