Afbeelding
Foto: Jasmijn Verhulst

Pilot openingstijden Amsterdamse Poortbrug succesvol

Algemeen

MUIDEN - De pilot waarbij de Amsterdamse Poortbrug het afgelopen vaarseizoen (15 juni  tot 15 september) vaker openging is succesvol verlopen. Dat laat de gemeente Gooise Meren weten: “De pilot verliep soepel en leverde nuttige informatie op.”

Gedurende deze dertien weken was er continu bediening van 09.00 tot 21.00 uur. Een speciale monitoringsgroep die bestond uit een vertegenwoordigers van Stadsraad Muiden, ondernemers, Krijgsman-bewoners, brandweer, Waternet (WN) en gemeente kwam in de pilotperiode vijf keer bijeen.

De resultaten van de pilot laten zien dat aan de belangrijkste voorwaarden, bereikbaarheid en veiligheid van en naar de vesting Muiden, kon worden voldaan. Ook zijn er verbeterpunten geconstateerd. De positieve resultaten zijn aanleiding om de provincie opnieuw te vragen om een tijdelijke verruiming van de brugbedientijden voor de komende twee jaar toe te staan. De gemeente verwacht dan dat het aantal brugopeningen in deze periode vergelijkbaar is met het pilotjaar 2021. Hierop zal controle plaatsvinden. Na 2023 is het aannemelijk dat de vraag naar brugbediening dusdanig toeneemt dat een andere oplossing nodig is. In de tussentijd wordt daaraan gewerkt. 

Aanleiding pilot

Aanleiding voor de pilot was de toename van het aantal vaarbewegingen over de Muidertrekvaart langs de Amsterdamse Poortbrug, die in gesloten toestand een doorvaarthoogte van slechts 70 centimeter heeft. Daarom moet de brug voor hogere boten geopend worden. Per 1 juni 2021 ging de Krijgsman-sluis open die uitkomt op de Muidertrekvaart. Dit maakt vaarverkeer vanuit de Krijgsman naar de Vecht mogelijk. Daarnaast is de Muidertrekvaart een zogenaamde DM route, zoals vastgelegd in de Basisvisie Recreatietoervaartnet (BRTN-kaart). Deze klasse gaat uit van een doorvaarthoogte van 2,50 meter of geeft aan dat bruggen op deze route regelmatig open gaan.

De openingstijden van de brug waren beperkt en gebonden aan enkele bloktijden. Deze beperkte openstelling is niet meer passend bij de gewijzigde situatie van het aanbod. Vanwege de maatschappelijke zorgen in Muiden over de bereikbaarheid van en naar de Vesting Muiden bij ruimere openstelling van de brug, zeker ook voor nood- en hulpdiensten, is gedurende het vaarseizoen 2021 een pilot met verruimde bedieningstijden uitgevoerd. In deze pilotperiode is de situatie intensief gemonitord.

Resultaten pilot

De belangrijkste resultaten:

·        335 brugopeningen in 93 dagen (in 2020: 183 openingen in dezelfde periode). Bij 77 procent was een halve brugopening nodig vanwege een lage boot. Gemiddeld betrof het 3,6 openingen per dag en 1,2 boten per opening;

·        408 bootpassages in 93 dagen, dat is gemiddeld 4,4 passages per dag. Er zat een verschil in aantal boten op een werkdag of weekend, op werkdag betrof dit 2,9 boten in het weekend 8,3 boten per dag. Waarbij bijna driekwart in de middag de brug passeert;

·        Geen sprake van grotere of meer verkeersproblemen dan voorgaande jaren, ook niet op de zondagmiddag wanneer de sluisbrug is afgesloten voor verkeer;

·        Maximaal vijf tot zes wachtende auto’s bij brugopening;

·        Duur halve brugopening (sloep) is 1,5 minuut; daarna lost verkeer op binnen 45 seconden; een hele brugopening (hogere boot) duurt 2,5 minuut; daarna lost verkeer op binnen 60 seconden;

·        Bij een experiment met hele brugopening voor vier boten in de avondspits (17.00 uur) is goed verlopen; brugopening duurde 4 minuten, daarna loste het verkeer weer op binnen 80 seconden.

Verbeterpunten

·        voorkomen van gelijktijdige openstelling Amsterdamse Poortbrug en Sluisbrug om redenen van bereikbaarheid en veiligheid in Muiden-Vesting, dit was drie keer onbedoeld toch gebeurd;

·        de kwaliteit en goede instructie van brugwachters is essentieel vanwege bediening brug (halve of hele opening), afstemming Sluisbrug en afstemming ov bussen;

·        de dagelijkse 12-uurs aanwezigheid van de brugwachter is te fors gezien het aanbod;

·        beter rekening houden met avondspits;

·        bij voorkeur 2x2 wachtplaatsen voor sloepen aanleggen aan weerszijden van de brug zodat sloepen op veilige manier even kunnen wachten (en groeperen).

Prognose 

In de Krijgsman komen potentieel 350 ligplaatsen voor sloepen. In de pilotperiode was sprake van twintig sloepen in de Krijgsman. De verwachting is dat het bootbezit in de Krijgsman de komende twee jaar een beperkte groei kent. Dit maakt dat de resultaten van de proef voor de komende twee jaar voldoende informatie geven. Op basis hiervan zal het college van B&W opnieuw de provincie vragen om de openingstijden van de brug voor de komende twee jaar te verruimen. Na twee jaar is het wel te verwachten dat het aantal vaarbeweging dusdanig toeneemt dat een ruime openstelling voor de nodige problemen kan zorgen. Dan is dus een andere structurele oplossing nodig voor vaar- en wegverkeer. In de tussentijd gaat de gemeente aan de slag met het zoeken naar deze structurele oplossing.

Uit de krant