Afbeelding
Foto: Han ter Heegde / gemeente Gooise Meren

Vereniging 'Vrienden van het Spiegel' tekent overeenkomst met gemeente

Algemeen

BUSSUM - Wethouder Nico Schimmel en Philip Tulleken, voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Spiegel, hebben vandaag in de Koepel in het Majellapark onder het toeziend oog van burgemeester Han ter Heegde een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De gemeente Gooise Meren en de vereniging Vrienden van het Spiegel gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor de duur van vijf jaar. De Vereniging Vrienden van het Spiegel zet zich al vele jaren in voor de bescherming van het milieu, met name de natuur en het woon- en leefklimaat en het bevorderen van de gemeenschapszin tussen de bewoners van de wijk. Daarbij werkt men goed samen met de gemeente. Deze samenwerking wil het college bekrachtigen met een samenwerkingsovereenkomst. De Vrienden van het Spiegel en de gemeente werken samen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in het Spiegel door te werken aan een leefomgeving die schoon, heel en (sociaal) veilig is.

Waardering

Met het afsluiten van de overeenkomst spreekt het college haar waardering uit voor dit bewonersplatform, hun inzet en de samenwerking. Voor de Vrienden van het Spiegel is het daarnaast belangrijk om een convenant te sluiten om zo in 2020 al aanspraak te kunnen maken op de financiële bijdrage van de gemeente om hun activiteiten te ondersteunen.

Budget

De gemeente Gooise Meren stelt jaarlijks een budget aan de vereniging ter beschikking. Dit budget moet door de vereniging worden ingezet ten behoeve van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. Het budget bestaat voor 2020 uit een vast werkbudget van 2000 euro en een normbedrag van 72 eurocent per inwoner van de wijk. Vanaf 2021 wordt het werkbudget op maat vastgesteld en aangevraagd onder de regels van de Algemene Subsidieverordening. Het normbedrag blijft ongewijzigd. De besteding van het budget en het normbedrag dient transparant te gebeuren.


In het college-uitvoeringsprogramma 2019-2022 is de waardering uitgesproken voor inwoners die zich ten behoeve van de ontwikkeling van hun buurt of wijk organiseren. Het college ondersteunt inwoners door de vorming van bewonersplatforms, stads- en dorpsraden te stimuleren. Op dit moment heeft de gemeente samenwerkingsovereenkomsten met acht bewonersplatforms. In de kern Bussum is dit het tweede bewonersplatform.

Gesprekspartner

Tweede Bewonersplatforms vertegenwoordigt een kapitaal aan betrokken bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun wijk of buurt. Zij zijn onafhankelijk in hun opstelling, selecteren zelf de drie onderwerpen waarover zij willen adviseren en maken zelf de keuze of zij naast een adviesrol ook een procesrol in participatie op zich nemen. Bewonersplatforms vormen geen afzonderlijke bestuurslaag in de gemeente. Het college wil dat zoveel mogelijk bewoners kunnen meedenken en meebeslissen over actuele vragen en onderwerpen die hen aangaan. "Onze opgave is continu te werken aan de samenwerking met relevante partners. Bewonersplatforms zijn belangrijke gesprekspartners voor de gemeente en hebben ook een belangrijke rol in het vergaren van wensen en meningen van bewoners. Hun inbreng is een indicatie van wat er speelt."

Uit de krant