De BOR-gronden.
De BOR-gronden. Foto: PR

Mooi Naarden: stel BOR-dossier uit

Algemeen

NAARDEN - De politiek gaat weer vergaderen en vanavond (6 mei) wordt ook het gevoelige dossier rond de BOR-gronden besproken. Bewonersvereniging Mooi Naarden vindt deze digitale bespreking maar niks en heeft veel liever een face-to-facegesprek ná de coronacrisis.

"Wij vragen ons af waarom dit gesprek geen uitstel duldt totdat de coronacrisis is geluwd", laat woordvoerster Simone Bergman weten. Mooi Naarden vreest dat een digitaal gesprek niet die open uitwisseling oplevert die op dit moment noodzakelijk is. "Er liggen nog te veel fundamentele kwesties op tafel die onvoldoende zijn doorgewerkt."

Inspreektijd

Ook is Mooi Naarden het niet eens met de beperking ten aanzien van inspreektijd en aantal sprekers. "Wij begrijpen dat de coronacrisis noopt tot andere oplossingen, maar wij vragen ons af of het BOR-dossier, dat voor een beslissend moment staat, zich hiervoor leent. Het college wil door naar de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan, terwijl er bij de gemeenteraadsleden en ook bij de burgers tal van vragen, problemen en kritiek zijn met betrekking tot het voorliggende Stedenbouwkundige Programma van Eisen", aldus Bergman.

Protest

Het BOR-plan gaat over de bouw van 440 woningen en appartementen op de weilanden tussen het Componistenkwartier en de snelweg A1. Mooi Naarden gaat onder protest het gesprek aan, mét handhaving van eerder aangedragen bezwaren. "Want we zijn hiermee bepaald ongelukkig", besluit Bergman.

Reactie politiek

De redactie vroeg de fractievoozitters of zij ingaan op het uitstelverzoek van Mooi Naarden. Hierbij hun reacties:

Freek Vos (GroenLinks): "Nee, dat gaan wij niet doen."

Jens Duyts (VVD): "Er zijn in het verleden al veel bijeenkomsten geweest, Ilse Millin heeft namens onze fractie ook nog verschillende vragen gesteld. Daarop zijn extra onderzoeken verricht. Tevens zijn op alle vragen van de inwoners duidelijke antwoorden gegeven, of je het daar nou wel of niet mee eens bent. Het merendeel van de inwoners zijn zich ervan bewust dat er gebouwd moet worden en dat de wijk er komt. De meeste hebben daar ook geen problemen mee."

Achtertuin

Maarten Balzar (D66) vindt zowel inspraak/participatie als het proces om tot goede besluitvorming te komen heel belangrijk. "Het is de eerste keer dat we een gevoelig dossier gaan behandelen volgens een nieuwe manier van vergaderen in tijden van de coronacrisis. De D66-fractie bepaalt na het gesprek van vanavond of het stedenbouwkundig programma van eisen behandeld kan worden in een komende raadsvergadering. Het gesprek is namelijk bedoeld om 'slechts' een beeld te vormen en dat kan alleen als we onder andere de insprekers hebben gehoord. Wij begrijpen dat het nooit leuk is als er 'in je achtertuin' wordt gebouwd en het is daarom voor de hand liggend dat er protesten zijn. D66 gelooft dat het mogelijk moet zijn om de BOR-gronden te ontwikkelen met goede participatie, net zoals dit ook bij Crailo gebeurt. Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente hiervoor doet wat mogelijk is. Het is aan de raad om te bepalen of de participatie naar behoren verloopt. D66 heeft geen redenen om te twijfelen aan de participatie, maar we blijven dit kritisch volgen."

Marieke le Noble-Visser (Hart voor BNM): "Nee, daar gaan we geen gehoor aan geven, we hebben nu eenmaal met een nieuwe realiteit te kampen waarvan we niet weten hoe lang die gaat duren, en daar zullen we net als ieder ander bedrijf of instantie in Nederland/Europa mee moeten werken. Er is nog steeds plaats voor inspraak en alles is voor iedereen toegankelijk, dus wat ons betreft gaan we door zoals gepland."

Vertragen

Arie Mastenbroek (CDA): "Dat gaan wij niet doen. De standpunten van Mooi Naarden zullen ook bij een latere behandeling niet wijzigen en hebben slechts één doel, namelijk het vertragen van het proces. Mooi Naarden streeft maar naar één doel en dat is het tegenhouden van de bebouwing van de BOR-gronden."

Jelmer Kruyt (Goois Democratisch Platform): "De oproep van Mooi Naarden wordt door onze fractie krachtig ondersteund. Dit project loopt al meer dan tien jaar en ligt zeer gevoelig. Waarom is het strikt noodzakelijk om daar nu, op deze wijze, over te moeten vergaderen en besluiten? Wij hebben vernomen dat een zeer groot aantal bewoners van plan is om digitaal in te spreken. Dat moet dan allemaal via de webcam en binnen een uurtje. Dit gaat niet werken en doet geen recht aan zo’n belangrijk dossier." Goois Democratisch Platform wil dan ook de behandeling uitstellen. "Dat zal vast niet de geëigende manier zijn, maar dat geldt wel voor meer dingen in deze corona tijd. Wij stellen ons zeer kritisch op, zowel inhoudelijk (verkeer, fijnstof, geluid, voorzieningenniveau, etc.), als procedureel (bewoners zijn niet goed betrokken). We hebben er al tientallen vragen over gesteld in de afgelopen tijd."

Wel van belang

Rolien Bekkema (PvdA): "Natuurlijk zijn het uitzonderlijk vreemde tijden, ook voor ons raadsleden. De normale gang van zaken, met fysieke inspraak, kan geen doorgang vinden, net zoals onze normale fysieke raadsvergaderingen. Echter, de democratie staat niet stil. Juist nu is het van belang om lopende trajecten en projecten doorgang te laten vinden, ook via de nieuw gevonden digitale manier van vergaderen en inspraak. Het gesprek over de BOR-gronden kan wat ons betreft dus ook doorgang vinden, zoals ook onze agendacommissie heeft besloten. Uiteraard staat het ons vrij om na het gesprek te besluiten dat het nog niet rijp is voor verdere meningsvorming. Mocht het zo zijn dat na het gesprek op 6 mei blijkt dat dit voorstel niet of niet nauwkeurig genoeg is besproken.
Maar het gesprek 'an sich' kan wat de PvdA betreft gewoon doorgaan."

Andreas van der Schaaf (50 Plus): "Ons standpunt is gewoon 'aan de slag' te gaan en zoveel mogelijk te blijven gaan. Die coronacrises en de crisis en hersteltijd die erop volgt kan nog wel eens heel lang gaan duren. Dus wat nu door kan gaat gewoon door."

"Als ChristenUnie zetten we graag het gesprek voort", meldt Roel Kamphuis. "De voorbereidingen door de griffie om het technisch mogelijk te maken zijn naar alle tevredenheid verricht. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onder de leiding van de voorzitter dit gesprek plaats kan vinden en gevolgd kan worden alsof we in een vergaderzaal op het gemeentehuis zitten. Alle inspraak reacties zijn ingezonden en door de woordvoerders gelezen. Eventueel aanvullende vragen kunnen gesteld worden. Voor de verdere beeldvorming binnen de fracties is het juist zaak dit gesprek niet nog verder uit te stellen."

Uit de krant